Back Office Sales (Dutch)

Wil jij de vertrouwende kracht zijn achter ambitieuze doelen die het verschil kunnen maken in de wereldwijde energietransitie?

Omdat we ons bedrijf snel uitbreiden om een ​​revolutie op het gebied van zonne- en windenergie te starten, zijn we op zoek naar een Back Office Sales die ons verkoopteam wil helpen de Europese markt te veroveren!

Wie zijn we?

IBIS Power is een bekroond scale-up bedrijf dat effectieve, innovatieve oplossingen voor hernieuwbare energie biedt met de grootste impact op de samenleving. Ons baanbrekende product PowerNEST combineert geavanceerde zonne- en windtechnologieën om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en benzine te verminderen door zeer efficiënte, architectonisch geïntegreerde duurzame energieoplossingen te maken voor hoogbouw. Onze visie is om een ​​wereld op te bouwen die volledig draait op hernieuwbare energie, waar schone energie beschikbaar en betaalbaar is voor iedereen, waarbij de menselijke energiebehoefte in harmonie wordt gebracht met de natuur.

Wat te verwachten?

In een high-impact, snelle, opschalingsomgeving van hernieuwbare energiebronnen, maak je deel uit van het verkoopteam om relaties op te bouwen met nieuwe en bestaande klanten, waarbij je nauw samenwerkt met je collega’s in verkoop en marketing. In het offerteproces is het jouw rol om aan klantverzoeken te voldoen, het verkoopteam gedurende de hele verkoopcyclus te ondersteunen en rechtstreeks contact te leggen met potentiële klanten.

Verdere verantwoordelijkheden binnen deze functie:

 • Offertes maken (o.a. Quickscan) voor nieuwe en bestaande klanten
 • Het verkoopteam assisteren bij het veiligstellen van PowerNEST-verkopen in overeenstemming met de verkoopstrategie en bedrijfsdoelen;
 • Beheer de e-mail van het info-account en communiceer met potentiële klanten als eerste contactpersoon;
 • Interne coördinatie van klant gerelateerde activiteiten;
 • Zorg voor nauwkeurige verkoop- en klantgegevens: prognoses, klantgegevens;
 • Marktonderzoek doen naar nieuwe potentiële klanten (koude acquisitie)
 • Help het marketingteam door berichten te maken om nieuwe klanten aan te trekken;
Wie zoeken we?
 • Bachelor diploma met een commerciële achtergrond;
 • Relevante werkervaring in een commerciële rol, bij voorkeur in de gebouwen/bouwmarkt;
 • Kennis van ERP/CRM-systemen en MS Office-software;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden met een technische instelling;
 • Bekendheid met marktonderzoekstechnieken;
 • Vermogen om werk te organiseren, prioriteiten te stellen en besluitvaardig te zijn;
 • Uitstekende klantgerichte vaardigheden;
 • Nederlandse beheersing op moedertaalniveau en uitstekend Engels, zowel schriftelijk als mondeling; tweede vreemde taal heeft de voorkeur;
 • Gewend om zelfstandig te werken en toch teamwerk en samenwerking te bevorderen;
 • Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Eindhoven.

Onze aanbieding:

 • Inspirerende en innovatieve werkomgeving;
 • Hardwerkend en betrokken team met veel gevoel voor humor;
 • Mogelijkheden voor trainingen en andere leermogelijkheden;
 • Contract met een lange termijn perspectief;
 • Zakelijke telefoon en laptop;
 • Jaarlijkse bonus op basis van de bedrijfsdoelstellingen van het bedrijf;

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Neem dan gerust contact op met Joana Teixeira; joana.teixeira@ibispower.eu We ontmoeten je graag om te kijken of we samen iets kunnen betekenen voor de samenleving!

 

Back Office Sales (English)

Are you eager to be the trusting force behind ambitious goals that can make a difference in the energy transition global challenge?

As we are rapidly expanding our business to start a solar and wind power revolution, we are looking for a Back Office Sales who wants to assist our sales team in conquering the European market!

Who are we?

IBIS Power is an award-winning scale-up company providing effective, innovative renewable energy solutions with highest impact to society. Our breakthrough product PowerNEST combines cutting-edge solar and wind technologies to reduce our reliance on fossil fuels and gasoline by making high efficient, architecturally integrated renewable energy solutions for high-rise buildings. Our vision is to build a world running completely on renewable energy where clean energy is available and affordable for everyone, pulling human energy needs into harmony with nature.

What to expect?

In a high-impact, fast-paced, scaling-up environment of renewables, you are part of the sales team to establish relationships with new and existing customers, working closely with your colleagues in sales and marketing. In the quotation process, your role is to fulfill customer requests, supporting the sales team throughout the whole sales cycle, and reach out to potential clients directly.

Further responsibilities within this role:

 • Make quotations (i.e. Quickscan) for new and existing customers
 • Assist the sales team in securing PowerNEST sales in line with Sales Strategy and company goals;
 • Manage the info-account email and communicate with potential clients as the first contact person;
 • Internal coordination of customer related activities;
 • Maintain accurate sales and customer data: forecasting, customer data;
 • Perform market research on new potential customers (cold calling)
 • Assist the Marketing team by creating posts to attract new customers;
Who are we looking for?
 • Bachelor Degree with a commercial background;
 • Relevant working experience in a commercial role, preferably in the buildings/construction market;
 • Knowledge of ERP/CRM systems and MS Office software;
 • Excellent communication skills with a technical mindset;
 • Familiarity with market research techniques;
 • Ability to organize work, prioritize and be decisive;
 • Excellent customer oriented skills;
 • Dutch proficiency in native level and excellent English, both written and verbal; second foreign language is preferable;
 • Used to work independently whilst still promoting teamwork and cooperation;
 • Preferably residency in Eindhoven area

Our offer:

 • Inspiring and innovative work environment;
 • Hard-working and engaging team with a big sense of humor;
 • Possibilities for training and other learning opportunities;
 • Contract with a long-term perspective;
 • Business phone and laptop;
 • Annual bonus based on target company business goals;

 

Do you recognize yourself in the description above?  Please feel free to contact Joana Teixeira; joana.teixeira@ibispower.eu We would love to meet you and see if we can make an impact on society together!