Sales Manager (Dutch)

Ben je trots op je professionele netwerk en wil je je contacten graag voorzien innovatieve duurzame energieoplossingen?

Omdat we ons bedrijf snel uitbreiden om een ​​revolutie in zonne- en windenergie te starten, zijn we op zoek naar een Sales Manager die de Nederlandse markt wil veroveren!

Wie zijn we?

IBIS Power is een bekroond scale-up bedrijf dat effectieve, innovatieve oplossingen voor hernieuwbare energie biedt met de grootste impact op de samenleving. Ons baanbrekende product PowerNEST combineert geavanceerde zonne- en windtechnologieën om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en benzine te verminderen door zeer efficiënte, architectonisch geïntegreerde duurzame energieoplossingen te maken voor hoogbouw. Onze visie is om een ​​wereld op te bouwen die volledig draait op hernieuwbare energie, waar schone energie beschikbaar en betaalbaar is voor iedereen, waarbij de menselijke energiebehoefte in harmonie wordt gebracht met de natuur.

Wat te verwachten?

In deze rol ga je onze baanbrekende technologie PowerNEST verkopen! Jouw rol is het ontwikkelen, leiden en beheren van key account, onderhandelingen gedurende het hele verkoopproces,  het genereren van leads tot aan een getekend contractor van kapitaalgoederen in de markt voor hernieuwbare energie. In een krachtige, snelle, opschalingsomgeving van hernieuwbare energie bouwt u hechte relaties op met klanten, presenteert u unieke verkoopargumenten van PowerNEST en zet u leads om in opdrachten, door ondersteuning te bieden tijdens het verkoopproces om tot een contract te komen.

 

Verdere verantwoordelijkheden binnen deze functie:

 • PowerNEST-verkoop in lijn met de verkoopstrategie en bedrijfsdoelen;
 • Verantwoordelijk vanaf het eerste contact tot het sluiten van de deal!;
 • Actief de markt aanspreken om nieuwe leads te genereren door nieuwe klanten te identificeren, samen nieuwe segmenten en nieuwe gebieden te ontwikkelen;
 • Opstellen van verkoopplannen en doelstellingen voor marktsegmenten;
 • Blijf op de hoogte van marktontwikkelingen;
 • Communiceer met klanten over de prognoses van output, kosten en technische oplossingen;
 • Overleg met het projectteam om te adviseren over technische uitdagingen.
Wie zoeken we?
 • Bachelor diploma met een commerciële achtergrond;
 • Iemand met uitgebreide ervaring in full cycle sales, met een goed begrip van lange termijn verkoopprocessen;
 • Relevant netwerk in de Nederlandse bouwmarkt en/of projectontwikkeling Vastgoed of een aanverwante netwerk;
 • Marktkennis en financieel inzicht;
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden, het vermogen om te multitasken en prioriteiten te stellen;
 • Nederlandse beheersing op (near) native niveau en uitstekend Engels, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Beschikbaarheid om binnen Nederland te reizen, bij voorkeur in de regio Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht;

 

Onze aanbieding:

 • Inspirerende en innovatieve werkomgeving;
 • Hardwerkend en betrokken team met veel gevoel voor humor;
 • Mogelijkheden voor trainingen en andere leermogelijkheden;
 • Contract met een lange termijn perspectief;
 • Zakelijke telefoon en laptop en auto van de zaak;
 • Jaarlijkse bonus op basis van de strategische doelstellingen van het bedrijf;

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Neem dan gerust contact op met Joana Teixeira; joana.teixera@ibispower.eu. We ontmoeten je graag om te kijken of we samen iets kunnen betekenen voor de samenleving!

Sales Manager (English)

Are you proud of your professional network and eager to offer your contacts innovative renewable energy solutions?

As we are rapidly expanding our business to start a solar and wind power revolution, we are looking for a Sales Manager who wants to conquer the Dutch market!

Who are we?

IBIS Power is an award-winning scale-up company providing effective, innovative renewable energy solutions with the highest impact on society. Our breakthrough product PowerNEST combines cutting-edge solar and wind technologies to reduce our reliance on fossil fuels and gasoline by making high efficient, architecturally integrated renewable energy solutions for high-rise buildings. Our vision is to build a world running completely on renewable energy where clean energy is available and affordable for everyone, pulling human energy needs into harmony with nature.

What to expect?

In this role, you are going to sell our breakthrough technology, PowerNEST! Your role is to develop, lead, and manage key account negotiations throughout the whole sales process, from lead generation to signed contract orders of capital goods in the renewable energy market. In a high-impact, fast-paced, scaling up environment of renewables you are building close relationships with customers, presenting PowerNEST unique selling points and transforming leads into customers, by providing support throughout the sales process to sign orders.

Further responsibilities within this role:

 • Secure PowerNEST sales in line with Sales Strategy and company goals;
 • Responsible from the first contact up to sealing the deal!;
 • Actively address the market to generate new leads by identifying new customers, co-developing new segments and new territories;
 • Prepare sales plans and targets for market segments;
 • Stay up to date on market developments;
 • Communicate with clients the projections of output, costs and technical solutions;
 • Consult with the projects team to advise on technical challenges.
Who we are looking for? 
 • Bachelor’s Degree with a commercial background;
 • Someone with extended experience in full cycle sales, with a strong understanding of long-term sales processes;
 • Relevant network in the Dutch buildings construction market and/or Real Estate project development;
 • Market knowledge and financial understanding;
 • Excellent organizational skills, ability to multi-task and set priorities;
 • Dutch proficiency in (near) native level and excellent English, both written and verbal;
 • Availability to travel within the Netherlands, preferably in Noord-Holland, Zuid-Holland and Utrecht-area;

Our offer:

 • Inspiring and innovative work environment;
 • Hard-working and engaging team with a big sense of humor;
 • Possibilities for training and other learning opportunities;
 • Contract with a long-term perspective;
 • Business phone and laptop and company car;
 • Annual bonus based on target company business goals;

Do you recognize yourself in the description above?  Please feel free to contact Joana Teixeira; joana.teixera@ibispower.eu. We would love to meet you and see if we can make an impact on society together!